Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU HTTPS://PRZESTRZEN-SWIATLA.PL

§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu
§ 3 Sprzedaż Towarów – warunki i czas realizacji zamówienia
§ 4 Odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową
§ 5 Świadczenie Usług
§ 6 Ogólne zasady usług w formie konsultacji indywidualnych
§ 7 Odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową
§ 8 Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
§ 9 Odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową.
§ 10 Ceny Produktów i koszt dostawy
§ 11 Sposoby płatności
§ 12 Prawo do odstąpienia od umowy
§ 13 Zwrot zapłaconej przez Klienta należności
§ 14 Newsletter
§ 15 Dane kontaktowe StartUp
§ 16 Postanowienia końcowe
Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR REKLAMACJI

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy Przestrzeń Światła działający pod adresem przestrzen-swiatla.pl (dalej: Serwis) jest prowadzony przez: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, adres do doręczeń: Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123a, 18 piętro, 02-017 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442857, numer NIP: 521-364-12-11, numer REGON: 146433467, numer BDO: 000460502.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczą czynności wykonywanych na rzecz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa o nazwie Przestrzeń Światła działającą przy Oddziale Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, reprezentowaną przez Marka Aleksandra Przondo (adres e-mail: , tel. +447832248506). Osoba wskazana w niniejszym ustępie zostaje wyznaczona przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” do kontaktu przy realizacji postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin określa w szczególności:
 1. zasady korzystania z Serwisu;
 2. warunki składania zamówień na Produkty dostępne w Serwisie;
 3. czas i zasady realizacji zamówień;
 4. warunki i formy płatności;
 5. uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy;
 6. zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
 7. szczególne uprawnienia Klienta będącego konsumentem.
 1. StartUp prowadzi sprzedaż i świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy zawierane przez Klienta ze StartUp za pośrednictwem Serwisu są umowami zawartymi na odległość,
  w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Przeglądanie Serwisu nie wymaga rejestracji, a samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty nie wymaga zarejestrowania konta.
 4. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Serwisie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie.
 5. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu.
 6. Klientem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. StartUp – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, adres korespondencyjny: Atlas Tower, Aleje Jerozolimskie 123A, piętro 18, 02-017 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000442857, dla której został nadany NIP: 521-364-12-11, REGON: 146-433-467, BDO: 000460502;
  2. Klient – osoba korzystająca z Serwisu, nabywająca Towary lub Usługi, świadczone przez StartUp w ramach Serwisu;
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Usługi – usługi świadczone przez StartUp, oferowane Klientom za pośrednictwem Serwisu, z wyłączeniem Usług Cyfrowych;
  5. Usługa cyfrowa – usługa cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, świadczone przez StartUp, oferowane Klientom za pośrednictwem Serwisu;
  6. Towary – rzeczy ruchome sprzedawane przez StartUp Klientom za pośrednictwem Serwisu;
  7. Produkty – Towary, Usługi lub Usługi cyfrowe;
  8. Serwis – strona internetowa pod adresem www.przestrzeń-swiatla.pl, za pomocą której StartUp świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klienta, jak również oferuje Klientom Produkty i umożliwia zawieranie umów;
  9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy StartUp i Klientem za pośrednictwem Serwisu;
  10. Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie, umożliwiające mu korzystanie z Usług i Usług cyfrowych oraz zawieranie Umów, po zalogowaniu;
  11. dni robocze – wszystkie dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
  12. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdziwe dane, StartUp ma prawo odstąpić od realizacji Umowy, powiadamiając o tym Klienta.
 9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym
  w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, StartUp nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru lub niewykonanie Usługi lub Usługi cyfrowej, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 10. Informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia Umowy, opisane w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 11. StartUp ma obowiązek dostarczyć Klientowi będącemu Konsumentem, w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia, informacji w szczególności o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem,
  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
  3. prawie odstąpienia od umowy lub braku tego prawa,
  4. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
  5. minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy.
 12. W przypadku, gdy StartUp przewiduje możliwość przyjmowania od Klientów zamówień indywidualnych (na zamówienie), zamówienia takie mogą być przez Klientów składane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej StartUp wskazanego w Serwisie. W takim przypadku, StartUp dokonuje wyceny i przesyła ją na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 13. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 30 dni od zawarcia Umowy, chyba że StartUp poinformował Klienta, najpóźniej przed złożeniem zamówienia, o innym terminie.
 14. Serwis obsługuje Klientów na całym świecie, chyba że oferta StartUp w Serwisie zawiera odmienne postanowienia.

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Do przeglądania Serwisu, niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca akceptację plików cookies; na przykład Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;
  3. akceptacja niezbędnych plików cookies.
 2. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu, w szczególności do rejestracji w Serwisie lub składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowej realizacji Usług, a także zapewnienia bezpieczeństwa. Blokada plików cookies, a także wykorzystywanie aplikacji zewnętrznych służących do ich blokowania, może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu, a także uniemożliwić prawidłową realizację Usługi, za co StartUp nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3 Sprzedaż Towarów - warunki i czas realizacji zamówienia

 1. StartUp za pośrednictwem Serwisu zawiera z Klientami umowy sprzedaży Towarów. Na podstawie umowy sprzedaży StartUp zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić StartUp cenę.
 2. Klient w celu złożenia zamówienia, wskazuje Towary, którymi jest zainteresowany, przez użycie znajdującego się na stronie danego Towaru polecenia „Do koszyka” lub “Kup Teraz” lub inne równoważne sformułowanie, a następnie wskazuje dane, sposób dostawy i płatności.
 3. Koszyk oferuje Klientowi możliwość:
 1. dodawania i usuwania Towarów oraz ich ilości;
 2. wskazania adresu, na jaki Towar ma zostać dostarczony oraz podania danych niezbędnych do wystawienia faktury;
 3. wyboru sposobu dostawy;
 4. wyboru sposobu płatności;
 5. dodania kodu rabatowego (jeśli dotyczy).
 1. Klient składa zamówienie poprzez zatwierdzenie zamówienia, wybierając przycisk oznaczony słowami ,,Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.
 2. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta ceny Towaru i kosztów dostawy. Potwierdzenie zamówienia przez StartUp jest momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy StartUp a Klientem.
 3. Wysyłka zakupionego Towaru realizowana jest w terminie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności na rachunku bankowym StartUp , chyba że Regulamin zawiera odmienne postanowienia bądź StartUp poinformował Klienta bezpośrednio przed złożeniem przez niego zamówienia, o innym terminie.    
 4. Zakupiony w Serwisie Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta.
 5. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 6. W przypadku, gdy możliwa jest realizacja tylko części zamówienia, StartUp przed potwierdzeniem zamówienia może zaproponować Klientowi:
 1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, StartUp będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa
  w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym StartUp będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalone z Klientem. Zamówienie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako ostateczne;
 4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie Towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 1. W przypadku braku zamówionego przez Klienta Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, StartUp poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na jego adres poczty elektronicznej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od zawarcia Umowy.
 2. Jeśli zapłata za Towar, który nie może zostać dostarczony w całości lub części, została dokonana z góry, StartUp zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w Regulaminie.
 3. StartUp może zamieścić w Serwisie, w odniesieniu do danego Towaru, informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zakupionym Towarem. Przedmiotowa informacja to czas liczony od potwierdzenia zamówienia do wysłania zamówionego Towaru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów.

§ 4 Odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową

 1. Zapisy niniejszego paragrafu Regulaminu, zgodnie z przepisami rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, stosuje się do odpowiedzialności StartUp z tytułu niezgodności Towaru z Umową zawartą z:
  1. Konsumentem, lub
  2. osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. StartUp zobowiązuje się, że oferowane Towary są pozbawione wad fizycznych i prawnych.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku braku zgodności Towaru z Umową.
 4. Reklamację Klient składa w formie pisemnej lub dokumentowej na adres poczty elektronicznej StartUp .
 5. Reklamacja dotycząca wadliwych Towarów może zawierać jedno z żądań:
 1. naprawa Towaru;
 2. wymiana Towaru.
 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. StartUp odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  2. StartUp nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że StartUp a próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  5. z oświadczenia StartUp lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 2. Reklamacja dotycząca wad Towaru zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania.
 3. W przypadku, w którym StartUp nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
 4. StartUp informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej Towaru, StartUp dokonuje – w zależności od żądania Klienta – naprawy Towaru, wymiany Towaru, obniżenia ceny lub zwrotu całej zapłaconej przez Klienta kwoty w związku z jego odstąpieniem od Umowy.
 6. StartUp zwraca Klientowi należną kwotę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. StartUp wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
 7. Odpowiedzialność StartUp ograniczona jest do wartości Towaru objętego Umową. Odpowiedzialność StartUp za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi cyfrowej lub niedostarczeniem treści cyfrowej nie obejmuje utraconych korzyści.
 8. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Klienta i StartUp w przypadku stwierdzenia wady towaru / niewykonania / nienależytego wykonania Umowy przez StartUp, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego.
 9. Odpowiedzialność StartUp z tytułu wad Towarów, Usług i Usług cyfrowych, jest wyłączona w przypadku umów zawartych na rzecz Klienta niebędącego:
  1. Konsumentem;
  2. osobą fizyczną zawierającą ze StartUp umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Oferowane przez StartUp Towary mogą być objęte gwarancją producenta. Skorzystanie z gwarancji następuje na zasadach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. StartUp nie udziela własnej gwarancji na oferowane Towary.

§ 5 Świadczenie Usług

 1. StartUp świadczy na rzecz Klientów Usługi, których rodzaj, zakres i szczegółowy opis, są wskazane w Serwisie. Usługi polegają w szczególności na indywidualnej lub warsztatowej pracy konsultacyjnej, energetycznej, rozwojowej i spirytualnej.
 2. Usługi świadczone są w sposób wskazany w Serwisie, w szczególności na stronie dotyczącej danej Usługi.
 3. StartUp zamieszcza w Serwisie informacje na temat sposobu składania przez Klienta zamówienia na Usługi. Klient w celu złożenia zamówienia, wskazuje Usługi, którymi jest zainteresowany, a następnie wprowadza dane niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usługi, w tym określa sposób realizacji Usługi (jeśli dotyczy) i metodę płatności.
 4. Jeżeli do złożenia zamówienia w Serwisie, używa się przycisku lub podobnej funkcji, są one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami “Kupuję i płacę” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
 5. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta wynagrodzenia za Usługi i ewentualne koszty dodatkowe. Potwierdzenie zamówienia przez StartUp jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy StartUp a Klientem.
 6. O terminie rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usług Klient jest informowany przed zawarciem Umowy, w szczególności za pośrednictwem Serwisu.
 7. Jeżeli, na wyraźne żądanie Klienta, wykonywanie Usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, StartUp wymaga od Klienta złożenia oświadczenia:
  1. zawierającego takie wyraźne żądanie na trwałym nośniku;
  2. że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez StartUp .
 8. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie wykonywania Usługi świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, dostarczenie usługi następuje po upływie terminu na odstąpienie przez Klienta od umowy, chyba że StartUp w Serwisie nie oferuje Klientom możliwości zawierania Umów bez wyrażenia takiej zgody.
 9. Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem  7 -dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 10. StartUp może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny strony uznają:
  1. zaprzestanie bądź decyzję StartUp o zaprzestaniu funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa StartUp , wskazanej w § 1;
  2. istotną zmianę bądź decyzję StartUp o istotnej zmianie przedmiotu działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa StartUp , wskazanej w § 1;
  3. istotną reorganizację w przedsiębiorstwie StartUp ;
  4. wystąpienie awarii bądź utrudnień (w szczególności technicznych), niezawinionych przez StartUp, uniemożliwiających bądź istotnie utrudniających świadczenie Usług na rzecz Klienta;
  5. opóźnienie Klienta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz StartUp;
  6. istotne naruszenie Umowy lub Regulaminu przez Klienta.

§ 6 Ogólne zasady usług w formie konsultacji indywidualnych

 1. Czas trwania każdej Usługi, koszt i jej opis zamieszczony jest w opisie Usługi w Serwisie.
 2. Klient rezerwując termin Usługi korzysta z internetowego kalendarza Calendly.
 3. Rezerwacja terminu Usługi w kalendarzu nie jest równoznaczna ze złożeniem zamówienia na Usługę.
 4. Po prawidłowej rezerwacji terminu wykonania Usługi w kalendarzu on-line, Klient otrzymuje w formie e-mail odnośnik do zamówienia Usługi i opłaty za usługę w Serwisie zgodnie z § 5. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili uiszczeniem opłaty za zamówienie.
 5. StartUp zastrzega sobie prawo do odwołania umówionych przez kalendarz terminów Usług i odmowy zawarcia Umowy, jeżeli Usługa nie zostanie opłacona na 48h przed wyznaczonym terminem.
 6. Klient ma możliwość zmiany terminu Usługi lub anulowania terminu  Usługi zarezerwowanego w kalendarzu on-line, korzystając z automatycznego systemu Calendly lub informując o tym StartUp w wiadomości e-mail na adres najpóźniej na 48h przed z terminem wykonania zarezerwowanej Usługi.
 7. W przypadku niezachowania terminu wskazanego w ust. powyżej albo nie stawienia się w umówionym terminie konsultacji, StartUp nie ma obowiązku zwrotu opłaty za Usługę.
 8. Na usługi zarezerwowane przez Klienta w kalendarzu on-line, wysyłane są automatyczne przypomnienia w wiadomości e-mail. Ze względu na przetwarzanie powiadomień przez system automatyczny, Startup nie gwarantuje bezbłędnego działania powiadomień Calendly.
 9. Świadczone Usługi nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnostyki i/lub leczenia.
 10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient powinien skontaktować się ze Startupem przed rezerwacją Usługi lub przed terminem jej wykonania.

§ 7 Odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową

 1. Reklamacja dotycząca Usług świadczonych niezgodnie z Umową powinna zawierać żądanie, zależne od charakteru Usługi.
 2. Reklamacja dotycząca braku zgodności Usługi z Umową zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania.
 3. W przypadku, w którym StartUp nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
 4. StartUp informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej Usługi, StartUp wykonuje Usługę w sposób prawidłowy, dokonuje zwrotu całości albo części otrzymanego wynagrodzenia na rzecz Klienta lub dokonuje na rzecz Klienta innych świadczeń, w zależności od rodzaju Usługi i okoliczności sprawy.
 6. Odpowiedzialność StartUp ograniczona jest do wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej Usługi. Odpowiedzialność StartUp za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi nie obejmuje utraconych korzyści.
 7. StartUp informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że informacje przedstawione w Serwisie nie mają na celu zastąpić profesjonalnej porady medycznej, diagnostyki i/lub leczenia. Wszystkie zamieszczane treści, w tym obrazy, filmy i artykuły służą informacji ogólnej. Jeśli Klient zmaga się z depresją, stanami lękowymi, chorobami lub posiada jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stanu swojego zdrowia, powinien skonsultować się ze specjalistą medycznym.
 8. StartUp informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że ze względu na indywidualne predyspozycje Klienta oraz specyficzny charakter świadczonych usług, Startup nie gwarantuje jednakowych efektów u każdego Klienta. Przedstawione na stronie opinie oraz oceny klientów należy traktować poglądowo, pamiętając, że każda osoba reaguje inaczej na pracę o podłożu energetycznym i efekty takiej pracy zależne są od wielu czynników i często niemożliwe do obiektywnej oceny w skali populacji.
 9. Odpowiedzialność StartUp z tytułu wad Usług, a także niewykonania / nienależytego wykonania umowy zawartej z Klientem, jest wyłączona w przypadku umów zawartych na rzecz Klienta niebędącego:
  1. Konsumentem;
  2. osobą fizyczną zawierającą ze StartUp umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8 Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

 1. Zapisy niniejszego paragrafu oraz paragrafu następnego Regulaminu, zgodnie z przepisami rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, stosuje się do Umów o dostarczanie treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawartych z:
  1. Konsumentem, lub
  2. osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. StartUp zamieszcza w Serwisie informacje na temat sposobu składania przez Klienta zamówień na Usługi cyfrowe. Klient w celu złożenia zamówienia, w szczególności wskazuje Usługi cyfrowe, którymi jest zainteresowany, a następnie wprowadza dane niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usługi cyfrowej, w tym określa sposób realizacji Usługi (jeśli dotyczy) i metodę płatności.
 3. Jeżeli do złożenia zamówienia w Serwisie, używa się przycisku lub podobnej funkcji, są one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami “Kupuję i płacę” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
 4. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta wynagrodzenia za Usługi cyfrowe i ewentualne koszty dodatkowe. Potwierdzenie zamówienia przez StartUp jest momentem zawarcia umowy o świadczenie Usług cyfrowych z Klientem.
 5. StartUp dostarcza Klientowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że strony postanowiły inaczej, w szczególności inny termin wskazany został w Serwisie na stronie danej Usługi cyfrowej. Zapis nie ma zastosowania, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, dostarczenie usługi następuje po upływie tego terminu.
 6. StartUp informuje, że wyrażenie zgody, o której mowa w ustępie poprzednim, powoduje utratę prawa Klienta do odstąpienia od umowy.
 7. StartUp może z ważnych przyczyn dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności ważny interes Klienta bądź StartUp. StartUp informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonanej zmianie. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, StartUp jest zobowiązany poinformować Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Klient może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany.
 8. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem  1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 9. StartUp może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w formie pisemnej lub dokumentowej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny strony uznają:
  1. zaprzestanie bądź decyzję StartUp o zaprzestaniu funkcjonowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa StartUp , wskazanej w § 1;
  2. istotną zmianę bądź decyzję StartUp o istotnej zmianie przedmiotu działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa StartUp, wskazanej w § 1;
  3. istotną reorganizację w przedsiębiorstwie StartUp;
  4. wystąpienie awarii bądź istotnych utrudnień (w szczególności technicznych) w funkcjonowaniu Serwisu, niezawinionych przez StartUp;
  5. opóźnienie Klienta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz StartUp;
  6. istotne naruszenie Umowy lub Regulaminu przez Klienta.
 10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta.

§ 9 Odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową.

 1. Jeżeli StartUp nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli StartUp nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy. Zapis nie ma zastosowania, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.
 2. StartUp ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych:
  1. jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  2. w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 3. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 4. StartUp może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla StartUp.
 5. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 ustawy o prawach konsumenta;
  2. StartUp nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4 ustawy o prawach konsumenta;
  3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że StartUp próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m ustawy o prawach konsumenta;
  5. z oświadczenia StartUp lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
 8. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, StartUp może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Klient zwraca nośnik niezwłocznie.
 9. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, StartUp jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 10. StartUp dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Odpowiedzialność StartUp ograniczona jest do wartości treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która miała być dostarczona. Odpowiedzialność StartUp za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi cyfrowej lub niedostarczeniem treści cyfrowej nie obejmuje utraconych korzyści.
 12. Reklamacja dotycząca braku zgodności Usługi cyfrowej z Umową zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania.
 13. W przypadku, w którym StartUp nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
 14. StartUp informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku.
 15. Odpowiedzialność StartUp z tytułu braku zgodności z umową treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a także niewykonania / nienależytego wykonania Umowy zawartej z Klientem, jest wyłączona w przypadku umów zawartych z Klientem niebędącym:
  1. Konsumentem;
  2. osobą fizyczną zawierającą ze StartUp umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10 Ceny Produktów i koszt dostawy

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanych w Serwisie Produktach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie (złoty – PLN).
 2. Cena podana przy danym Produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.
 3. Koszty przesyłki ponosi Klient, chyba że treść oferty StartUp w Serwisie stanowi inaczej.
 4. Na łączną kwotę, którą Klient musi zapłacić w związku z nabyciem wybranego Produktu, składa się cena Produktu oraz koszt dostawy.
 5. Jeśli w Serwisie na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta zamówienia StartUp nie określił odmiennie sposobu spełnienia świadczenia, sposoby dostawy Produktów są następujące:
  1. w przypadku Towarów – wysłanie na adres podany przez Klienta albo poprzez odbiór osobisty w lokalu StartUp;
  2. w przypadku Usług cyfrowych – na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta;
  3. w przypadku pozostałych Usług – w sposób określony w Serwisie na stronie danej Usługi lub w toku składania przez Klienta zamówienia, wynikający w szczególności z rodzaju Usługi.
 6. W Serwisie StartUp wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania przez Klienta zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania Produktu.

§ 11 Sposoby płatności

 1. W Serwisie StartUp wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia przez Klienta, jasne i czytelne informacje o akceptowanych sposobach płatności.
 2. Jeśli w Serwisie – na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta zamówienia, StartUp nie określił odmiennie sposobu płatności, Klient dokonuje zapłaty w jeden z następujących sposobów:
  1. przelewem za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez StartUp, pozwalający na dokonywanie szybkich płatności za zamówienie;
  2. kartą kredytową lub debetową z wykorzystaniem systemu płatności Stripe;
  3. subskrypcyjne – kartą kredytową lub debetową z wykorzystaniem systemu płatności Stripe, z automatyczną opłatą za usługę 1. dnia każdego miesiąca;
  4. subskrypcyjne – przelewem za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez StartUp, z koniecznością ręcznego odnawiania opłaty po otrzymaniu mailowego przypomnienia 1. dnia każdego miesiąca;
  5. zwykłym przelewem bankowym, na rachunek wskazany przez StartUp.
 3. Klient, aby móc skorzystać z jednego z systemów płatności elektronicznych, musi zaakceptować regulamin i warunki korzystania z danego systemu płatności elektronicznej. Lista dostępnych w Serwisie systemów płatności elektronicznych dostępna jest podczas finalizacji zamówienia.
 4. W przypadku płatności subskrypcyjnych, w dowolnym momencie możliwa jest zmiana formy płatności lub zakończenie subskrypcji korzystając z opcji Zarządzania subskrypcją w panelu Konta Klienta.
 5. Podane dane kart płatniczych obsługiwane są przez Stripe, Inc.
 6. W przypadku zapisania metody płatności dla celów subskrypcji lub późniejszych płątności, dane płatnicze przechowywane są w zabezpieczonej formie szyfrowanych tokenów. Metoda ta nazywana jest tokenizacją i stanowi standard. Tokeny kart płatniczych zawierają ostatnie cztery cyfry karty, markę/typ karty i datę jej ważności, głównie po to, aby klient mógł zidentyfikować, który token jest dla której karty. Oznacza to, że pełne dane płatnicze nie zostają zachowane na serwerach witryny. Dane płatnicze obsługiwane i przechowywane są przez operatora płatności, co zwiększa ich bezpieczeństwo.
 7. Rezygnacja z Subskrypcji oznacza jej wygaśnięcie z ostatnim dniem aktualnie opłaconego miesięcznego okresu i brak przedłużenia na kolejny.
 8. Zarządzanie subskrypcją możliwe jest po zalogowaniu użytkownika, poprzez przejście do zakładki „Moje Konto” > „Zarządzaj subskrypcją” i wybór opcji anulowania w tabeli „Akcje”. Subskrypcja wycofana zostaje z ostatnim dniem miesiąca i nie zostaje przedłużona na kolejny okres.
 9. Klient ma możliwość bezkosztowego zawieszenia subskrypcji na 1 miesiąc. Opcja taka dostępna jest w zakładce „Zarządzaj subskrypcją” poprzez wybór przycisku „Zawieś” w tabeli „Akcje”. Po miesiącu zawieszenia system ponowi subskrypcję zgodnie ze zwyczajowym harmonogramem odnowień (1. dzień każdego miesiąca).
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. StartUp nie umożliwia Klientom dokonywania płatności gotówką.
 1.  

§ 12 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest Konsumentem, lub do osoby fizycznej zawierającej ze StartUp umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient wskazany w ust. 1 ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny
  i ponoszenia kosztów, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego bądź postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. Umowę, od której Klient wskazany w ust. 1 odstąpił, uważa się za niezawartą.
 3. Do odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do StartUp, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla Umowy, w wykonaniu której StartUp wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
   • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  1. dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.
 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:
 1. wysłanie pisemnego oświadczenia na adres StartUp wskazany w Regulaminie lub Serwisie, lub
 2. wysłanie oświadczenia w formie dokumentowej na adres e-mail StartUp wskazany w Regulaminie lub Serwisie.
 1. StartUp niezwłocznie przesyła Klientowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od odstąpienia od umowy, chyba że StartUp zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, StartUp zobowiązany jest do zwrotu Klientowi zapłaconej kwoty za Produkt oraz kosztów wysyłki do Klienta, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy sposób oferowany w Serwisie dla danego zamówienia, StartUp nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. StartUp dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze StartUp inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. StartUp może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta, do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim otrzymał od StartUp potwierdzenie zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości Towaru.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,